เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง92570
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง19101189
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน17791382
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน984300
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน9541117
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง156130
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง15945
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง4101720
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง6731034
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก341948
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก667491
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม22963245
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม8362794
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ2364954
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 3041593
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ5421035
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน461958
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน1052730
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม11601041
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด16451920
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว7801634
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน198402
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน782771
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน31331
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร111350
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร707587
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง894674
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา14951495
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11101166
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ3731037
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ528402
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ35862
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช7282807
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1085854
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1603927
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย642362
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย4996
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย3181099
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1277947
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน27801894
02475รพ.สต.ตาหลังใน 14453928
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน5992516
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1441957
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน13261117
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 11763646
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ1043055
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ64080
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19621282
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1085858
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ111937
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ744120
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง783466
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง773606
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1047574
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1014370
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2192104
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม58718
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง3451212
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1619739
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ888649
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย563281
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย418229
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1036638
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน534285
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด847730
02500รพ.สต.เมืองไผ่556485
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส2171100
02502รพ.สต.หันทราย9791940
02503รพ.สต.คลองน้ำใส8851798
02504รพ.สต.ท่าข้าม13152255
02505รพ.สต.ป่าไร่16871165
02506รพ.สต.ทับพริก219688
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร2596337
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1172186
02509รพ.สต.หนองปรือ1771480
02510รพ.สต.หนองสังข์7732506
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์14551415
02512รพ.สต.ฟากห้วย3265498
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 13582051
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์357925
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า8043067
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า13102633
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า9164710
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง2072647
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง2672893
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ10943018
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1024246
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1044486
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1463609
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1213213
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1438543
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง796322
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง40465
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น624134
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น479127
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 8101637
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18381056
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่7582305
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่15862357
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง21901327
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง25051783
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง10431773
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก461349
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก1975681
10202รพ.สต.ทัพเซียม 330413
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ191328
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย284173
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย417318
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่856596
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก540569
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด375088
10867รพ.ตาพระยา1223447
10868รพ.วังน้ำเย็น41012166
10869รพ.วัฒนานคร29741812
10870รพ.อรัญประเทศ366078
13817รพ.เขาฉกรรจ์22501
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด894741
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว671587
28849รพ.วังสมบูรณ์1419881
28850รพ.โคกสูง712529
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว16910518

Powered by