เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

ทั้งหมด 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง12557
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง13066
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน23114
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน2311045
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน2201863
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง2091403
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง3857
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1362002
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง761615
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก21979
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก21150
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม8124725
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม53622
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ95129
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 411748
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1511407
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน21353
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน52790
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม242217
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด2283277
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว3132021
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน1596
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน11496
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน01349
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร591095
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร1851097
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง2101318
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา2282298
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1121873
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ01056
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ0914
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ0884
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช82613
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช711439
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1597915
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย418586
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย0466
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย21395
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 42265
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน14168
02475รพ.สต.ตาหลังใน 15405
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน03092
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน132412
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน1662246
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 04801
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ13166
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ04065
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน03281
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน201914
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ21190
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ123732
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง31237
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง21360
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส91609
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส461359
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม32113
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม17753
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง171518
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ8701904
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ181441
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย0820
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย414204
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน3041376
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน0809
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด311550
02500รพ.สต.เมืองไผ่91944
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส1561146
02502รพ.สต.หันทราย02905
02503รพ.สต.คลองน้ำใส02695
02504รพ.สต.ท่าข้าม13564
02505รพ.สต.ป่าไร่152831
02506รพ.สต.ทับพริก1902
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร36596
02508รพ.สต.ผ่านศึก 32295
02509รพ.สต.หนองปรือ51655
02510รพ.สต.หนองสังข์33268
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์5192334
02512รพ.สต.ฟากห้วย12062528
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 43420
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์01274
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า203857
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า13902
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า05593
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง02854
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง03252
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ14106
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง781197
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง2961337
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง6461513
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง41436
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1135793
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง352834
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง82401
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น111663
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น77562
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 02529
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1382734
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่03690
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่14137
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง4513041
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง6673693
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง12759
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก11373
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก62590
10202รพ.สต.ทัพเซียม 0579
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ0520
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย1458
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย31691
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่301421
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก01109
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด25135
10867รพ.ตาพระยา23605
10868รพ.วังน้ำเย็น112435
10869รพ.วัฒนานคร14838
10870รพ.อรัญประเทศ76093
13817รพ.เขาฉกรรจ์12506
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด01635
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว91699
28849รพ.วังสมบูรณ์12316
28850รพ.โคกสูง409904
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว4010659

Powered by