เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง992525
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง4922173
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน2072938
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน3641200
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน2011526
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1141444
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง388579
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง6441523
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง4341405
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก2031358
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก1751002
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม29293371
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม2163237
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ2124683
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 4231356
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ3101377
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน2061263
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน3952564
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม592000
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด2153348
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว672450
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน100510
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน351242
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน91073
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร249947
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร2751053
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง722871
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา4092854
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1792181
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ1121297
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ35988
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ491284
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช1353477
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช8401157
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช18801228
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย841239
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย169336
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย231529
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 2041984
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน13943300
02475รพ.สต.ตาหลังใน 5115017
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน242774
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1682192
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน4401551
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 2004768
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ2232994
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ904010
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน1503127
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน3341673
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ661488
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ475415
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง366931
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง2021216
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1059600
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส931471
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2751833
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม67772
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง2011219
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ6791646
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ4741127
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย90790
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย439233
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน809862
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน142615
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด2681042
02500รพ.สต.เมืองไผ่624428
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส131291
02502รพ.สต.หันทราย6112393
02503รพ.สต.คลองน้ำใส1132688
02504รพ.สต.ท่าข้าม10792571
02505รพ.สต.ป่าไร่15331404
02506รพ.สต.ทับพริก110844
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร3916447
02508รพ.สต.ผ่านศึก 8231502
02509รพ.สต.หนองปรือ2761271
02510รพ.สต.หนองสังข์16891627
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์3952532
02512รพ.สต.ฟากห้วย12002361
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 633315
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์3491070
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า3443484
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า4443448
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า2534838
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง1542691
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง4172610
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ6753301
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1021066
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1461414
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1631821
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง171496
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง3871632
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง268859
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง40427
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น107584
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น11613
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 2632165
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 762753
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2162512
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่4142792
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง12182331
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง2913187
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง1162685
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก558983
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก231322
10202รพ.สต.ทัพเซียม 80603
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ52537
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย217177
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย110954
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่665730
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก71097
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด23612972
10867รพ.ตาพระยา83638
10868รพ.วังน้ำเย็น72135527
10869รพ.วัฒนานคร14253388
10870รพ.อรัญประเทศ2616212
13817รพ.เขาฉกรรจ์122370
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1561529
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว512060
28849รพ.วังสมบูรณ์6411716
28850รพ.โคกสูง691556
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว52710283

Powered by