เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง15631016
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง2904265
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน19351254
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1105237
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1945111
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง155043
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง605412
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1281857
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1402336
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก963766
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก925232
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม35012137
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม24691189
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ30182244
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1921179
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ979608
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1016507
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน16041327
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม11671039
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด20981526
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1439991
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน57222
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน818722
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน646459
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร110863
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร711598
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง884675
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา16521353
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1234981
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ753650
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ475533
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ712593
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช20391573
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1067919
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช15671715
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย793530
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย50011
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย911628
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1253960
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน27951891
02475รพ.สต.ตาหลังใน 27652663
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน2019718
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1451944
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน13371152
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 25462313
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ18461316
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ23961669
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19581275
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1166765
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ110062
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ724140
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง776474
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง880501
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1040593
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1036348
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2214105
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม454332
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง984535
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1591749
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ887626
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย558295
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย416253
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน994631
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน518297
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด840752
02500รพ.สต.เมืองไผ่882163
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส846463
02502รพ.สต.หันทราย16321303
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2083633
02504รพ.สต.ท่าข้าม21311433
02505รพ.สต.ป่าไร่18891010
02506รพ.สต.ทับพริก501400
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร6427255
02508รพ.สต.ผ่านศึก 2178152
02509รพ.สต.หนองปรือ159447
02510รพ.สต.หนองสังข์21991100
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16661218
02512รพ.สต.ฟากห้วย3151477
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 17951554
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์792493
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า23351549
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22761738
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า32232503
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง2922553
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง20741042
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ22691715
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1027244
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1041492
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1459615
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1207206
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1553478
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง799325
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง39867
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น616166
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น475131
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1614877
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18791081
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2109949
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่23221431
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง22541241
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง27591560
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง1909903
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1040356
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก238476
10202รพ.สต.ทัพเซียม 364292
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ292344
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย279165
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย414321
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่803597
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก895198
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด26412592
10867รพ.ตาพระยา16761899
10868รพ.วังน้ำเย็น77604959
10869รพ.วัฒนานคร29681776
10870รพ.อรัญประเทศ5785699
13817รพ.เขาฉกรรจ์1474955
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1118512
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2051655
28849รพ.วังสมบูรณ์1382860
28850รพ.โคกสูง703530
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว59034757

Powered by