เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1646950
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง263422
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน19371294
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน129884
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน167342
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง156824
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง832120
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง207429
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง158524
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก918708
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก736445
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม5422509
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม20971392
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ27502139
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 181342
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ983638
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1319207
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน16021346
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม5681489
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด12552289
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว4202033
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน249349
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน534639
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน442600
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร116322
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร850474
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง873694
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา19641311
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1347933
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ763634
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ567442
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ743568
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช21581452
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1146850
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช16001653
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย747569
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย45153
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย891641
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 8151345
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน26562011
02475รพ.สต.ตาหลังใน 28062624
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1785984
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1396924
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน12411066
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 26592239
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ19131299
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ23131788
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน20491206
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1720233
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ733435
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ623233
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง2041096
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง3711029
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส945708
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส865527
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม13311020
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม173618
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง919561
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1627766
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ958578
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย548309
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย426238
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1000643
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน511296
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด767753
02500รพ.สต.เมืองไผ่970100
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส2711046
02502รพ.สต.หันทราย16331348
02503รพ.สต.คลองน้ำใส17011074
02504รพ.สต.ท่าข้าม21051496
02505รพ.สต.ป่าไร่288167
02506รพ.สต.ทับพริก499411
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร41802574
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1604735
02509รพ.สต.หนองปรือ1484160
02510รพ.สต.หนองสังข์21341219
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์13461561
02512รพ.สต.ฟากห้วย21291522
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 9532437
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์858499
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า22291562
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า16522265
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า22743288
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง5592291
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง4502574
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ21721787
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง644521
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง889662
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1095916
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง958467
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1196835
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง709417
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง318151
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น519236
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น331293
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1478895
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1913946
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่11001864
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่13242070
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง2578905
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง22011244
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง2461349
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1230308
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก243620
10202รพ.สต.ทัพเซียม 443305
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ323273
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย264181
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย418329
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่876534
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก554547
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29902336
10867รพ.ตาพระยา12832329
10868รพ.วังน้ำเย็น74325322
10869รพ.วัฒนานคร1694636
10870รพ.อรัญประเทศ5175904
13817รพ.เขาฉกรรจ์3012092
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด965720
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว851681
28849รพ.วังสมบูรณ์14501022
28850รพ.โคกสูง734532
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว61210311

Powered by