เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

ทั้งหมด 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1974935
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง18981015
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน22941236
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1443300
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1446533
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1139582
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง835345
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1567819
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1256560
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1127685
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก915424
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม6012356
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม23411325
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ29312228
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1457627
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1155623
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน160791
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน20271256
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม1484853
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด19181964
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว10761657
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน323334
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน847601
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน674526
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร847483
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร965459
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1091689
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา21901317
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1511966
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ852631
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ628449
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ850557
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22931535
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1310821
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2973297
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย836551
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย5227
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย963641
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1351993
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน29362010
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32772717
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1978998
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1697876
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน1516828
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31522264
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ21231307
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ26771726
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน25591073
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน2033188
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ934354
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ779211
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง644875
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง703820
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1377521
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1110467
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1537762
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม595337
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1244432
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1920649
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1170528
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย741280
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย554217
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1281603
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน624242
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด831571
02500รพ.สต.เมืองไผ่933203
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส927500
02502รพ.สต.หันทราย19061339
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2089957
02504รพ.สต.ท่าข้าม23591489
02505รพ.สต.ป่าไร่300391
02506รพ.สต.ทับพริก587415
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร45862594
02508รพ.สต.ผ่านศึก 241898
02509รพ.สต.หนองปรือ1604204
02510รพ.สต.หนองสังข์23801290
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19701198
02512รพ.สต.ฟากห้วย3369509
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 13262208
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์1051509
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24171635
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25661619
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า33552735
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง13361906
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง23341027
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ26041806
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง840510
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1019646
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1317933
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1096493
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1475819
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง823435
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง356156
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น656241
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น392291
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1782840
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2149884
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่21721015
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่20831378
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง27021116
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง23891302
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง19211060
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1334361
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก244124
10202รพ.สต.ทัพเซียม 405299
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ347275
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย334165
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย509311
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1056385
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก764420
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด36172305
10867รพ.ตาพระยา16322190
10868รพ.วังน้ำเย็น86165100
10869รพ.วัฒนานคร38651683
10870รพ.อรัญประเทศ7256109
13817รพ.เขาฉกรรจ์1679965
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1161633
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2052021
28849รพ.วังสมบูรณ์1627956
28850รพ.โคกสูง884537
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72974678

Powered by