เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

ทั้งหมด 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง12890
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง13363
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน23432
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน2631212
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1192224
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง3001458
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง61061
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1602219
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง721846
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก22206
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก11326
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม10065112
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม123842
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ135484
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 342048
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1811548
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน51509
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน163109
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม262500
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด2413610
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว3692198
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน1643
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน11665
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน01485
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร1031192
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร2061179
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง2511470
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา2492496
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1273872
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ01128
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ0981
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ0954
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22784
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช771529
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1758916
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย446619
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย0481
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย01462
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 32375
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน14406
02475รพ.สต.ตาหลังใน 15889
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน13268
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน192645
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน1982539
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 15322
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ03398
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ04400
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน03650
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน72170
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ21368
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ154812
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง51426
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง21470
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส41857
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส471545
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม32321
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม18844
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง231781
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ11261946
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ511548
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย0973
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย510207
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน3421567
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน0910
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด331663
02500รพ.สต.เมืองไผ่911046
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส1881233
02502รพ.สต.หันทราย03185
02503รพ.สต.คลองน้ำใส02956
02504รพ.สต.ท่าข้าม13791
02505รพ.สต.ป่าไร่153014
02506รพ.สต.ทับพริก1997
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร36959
02508รพ.สต.ผ่านศึก 22521
02509รพ.สต.หนองปรือ51787
02510รพ.สต.หนองสังข์53594
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์5402604
02512รพ.สต.ฟากห้วย14202630
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 33593
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์01431
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า214118
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า14206
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า06141
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง03244
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง03597
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ14601
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1011360
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง3461402
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง7741629
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง11607
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1419791
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง370923
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง92436
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น197742
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น101598
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 02736
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1412943
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่04084
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่14414
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง4783363
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง5214087
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง12950
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก21502
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก82750
10202รพ.สต.ทัพเซียม 0604
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ0549
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย1506
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย34761
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่381457
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก01199
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด25819
10867รพ.ตาพระยา33845
10868รพ.วังน้ำเย็น113574
10869รพ.วัฒนานคร15619
10870รพ.อรัญประเทศ76558
13817รพ.เขาฉกรรจ์12792
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด01815
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว101735
28849รพ.วังสมบูรณ์22523
28850รพ.โคกสูง493981
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว9611930

Powered by