เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง17791057
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง323678
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน3151248
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน133779
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1578732
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1035701
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง640389
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1440900
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1160690
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก11281061
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก855436
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม46241469
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม25461263
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ30282365
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1447566
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1362320
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1072322
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน18011263
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม14881023
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด23251403
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1873596
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน444186
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน867572
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน919556
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร770496
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร823528
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1040613
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา1735972
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1292811
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ725385
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ606355
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ619306
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช1762966
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช980564
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1914718
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย722322
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย46019
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย855572
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 13071022
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน27181621
02475รพ.สต.ตาหลังใน 29812802
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน19561256
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน16131033
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน15451132
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31142329
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ19611389
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ24291920
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน22881290
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1612505
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ1215132
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ91469
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง952443
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง893512
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1144639
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส150942
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2038169
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม524346
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1166588
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ2137964
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ989578
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย710226
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย60594
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1289645
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน573311
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด1042634
02500รพ.สต.เมืองไผ่105857
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส930473
02502รพ.สต.หันทราย17741337
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2389488
02504รพ.สต.ท่าข้าม21931542
02505รพ.สต.ป่าไร่2826150
02506รพ.สต.ทับพริก584405
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร44002486
02508รพ.สต.ผ่านศึก 2120379
02509รพ.สต.หนองปรือ1536255
02510รพ.สต.หนองสังข์25341007
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์18841201
02512รพ.สต.ฟากห้วย3760222
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 3386146
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์921465
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า29971034
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า23681743
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า35502499
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง20911093
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง27331204
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ27101819
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง911527
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1097649
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1440931
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1136464
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1416754
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง854410
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง372140
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น648278
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น408289
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1690955
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 17551259
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่27221316
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่28091518
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง24781253
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง22962205
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง18571046
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก919556
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2140574
10202รพ.สต.ทัพเซียม 375219
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ289257
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย314197
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย70589
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1099371
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก113340
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด35052233
10867รพ.ตาพระยา12372560
10868รพ.วังน้ำเย็น79615390
10869รพ.วัฒนานคร38192142
10870รพ.อรัญประเทศ24494000
13817รพ.เขาฉกรรจ์1819933
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1245544
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว3081455
28849รพ.วังสมบูรณ์1575918
28850รพ.โคกสูง944505
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว60335801

Powered by