เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง17831031
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง324630
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน2608721
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน131081
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1525863
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1051684
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง630325
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1450853
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1174618
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1128599
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก836440
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม33972642
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม25021289
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ31372352
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1426415
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1365213
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1081290
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน18191254
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม14931026
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด23381373
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1925602
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน447184
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน867567
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน919544
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร791481
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร842529
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1048604
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา1716965
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1301791
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ731375
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ612348
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ619306
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช1766870
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช991558
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1925713
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย729315
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย46318
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย856557
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 13141008
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน27371609
02475รพ.สต.ตาหลังใน 29912680
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน19661251
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน16921104
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน15941098
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31732262
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ19871389
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ24541884
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน22901212
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1592480
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ123714
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ94229
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง955404
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง924514
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1125407
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส152824
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม232744
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม553339
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1170530
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1969696
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1108566
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย713210
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย66659
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1420682
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน563254
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด1054628
02500รพ.สต.เมืองไผ่106637
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส944477
02502รพ.สต.หันทราย17801307
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2286583
02504รพ.สต.ท่าข้าม21961530
02505รพ.สต.ป่าไร่2728149
02506รพ.สต.ทับพริก590398
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร44532488
02508รพ.สต.ผ่านศึก 2135365
02509รพ.สต.หนองปรือ1568237
02510รพ.สต.หนองสังข์2567992
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19061206
02512รพ.สต.ฟากห้วย3780240
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 3410140
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์912441
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า3005962
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า23681644
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า35622440
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง21071066
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง27431118
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ27231776
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง936524
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1102646
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1474989
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1157458
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1422741
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง877417
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง483306
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น654266
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น409279
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1678938
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18441162
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่22541809
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่28161504
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง25041242
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง23352283
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง18681043
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก901570
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2208546
10202รพ.สต.ทัพเซียม 381217
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ290255
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย314187
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย71755
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1107365
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก114040
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด35262125
10867รพ.ตาพระยา10772713
10868รพ.วังน้ำเย็น82945361
10869รพ.วัฒนานคร38362158
10870รพ.อรัญประเทศ27954522
13817รพ.เขาฉกรรจ์1817913
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1237510
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว3251538
28849รพ.วังสมบูรณ์1596925
28850รพ.โคกสูง927439
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว59605853

Powered by