บุคลากรตามสายงาน

แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1-1,208
2พยาบาลวิชาชีพ806
3นักวิชาการสาธารณสุข685
4เจ้าพนักงานสาธารณสุข122
5เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
6นายแพทย์75
7เจ้าพนักงานธุรการ68
8เภสัชกร59
9พยาบาล48
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์45
11เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
12ทันตแพทย์33
13เจ้าพนักงานสถิติ31
14เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
15พยาบาลเวชปฏิบัติ24
16เจ้าพนักงานพัสดุ24
17นักวิชาการเงินและบัญชี22
18เจ้าหน้าที่สาธารณสุข19
19ทันตสาธารณสุข17
20ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
21พนักงานสาธารณสุข15
22นักวิชาการพัสดุ15
23นักรังสีการแพทย์14
24นักกายภาพบำบัด13
25เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์12
26พยาบาลเทคนิค12
27ผู้ช่วยพยาบาล9
28นักทรัพยากรบุคคล8
29เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
30ช่างเทคนิค7
31เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
32พนักงานพิมพ์ดีด5
33นักจัดการงานทั่วไป5
34นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
35นายช่างเทคนิค4
36นักโภชนาการ4
37นักวิชาการพยาบาล3
38เจ้าหน้าที่สถิติ3
39ช่างกายอุปกรณ์3
40เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
41พนักงานอนามัย2
42ครูพยาบาลโท2
43ทันตานามัย2
44นายช่างโยธา2
45อายุรแพทย์2
46นายช่างไฟฟ้า2
47โภชนากร2
48เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
49เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
50นิติกร2
51ช่างไฟฟ้า2
52นักสังคมสงเคราะห์2
53เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
54นายช่างศิลป์1
55ช่างก่อสร้าง1
56เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
57เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
58ผู้ช่วยเภสัชกร1
59ช่างอิเลคทรอนิคส์1
60ผู้ช่วยแพทย์1
61เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
62นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
63เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
64พนักงานบัญชี1
65ธุรการตรี1
66นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
67เสมียนพนักงาน1
68พนักงานพัสดุโท1
69พยาบาลโท1
70บรรณารักษ์1
71เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
  3,644
9 มิถุนายน 2566 20:56 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 3,170

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by