บุคลากรตามสายงาน

แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1-1,208
2พยาบาลวิชาชีพ802
3นักวิชาการสาธารณสุข680
4เจ้าพนักงานสาธารณสุข121
5เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
6นายแพทย์74
7เจ้าพนักงานธุรการ68
8เภสัชกร59
9พยาบาล48
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์44
11เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
12ทันตแพทย์33
13เจ้าพนักงานสถิติ31
14เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
15เจ้าพนักงานพัสดุ24
16พยาบาลเวชปฏิบัติ23
17นักวิชาการเงินและบัญชี22
18เจ้าหน้าที่สาธารณสุข18
19ทันตสาธารณสุข17
20ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
21นักวิชาการพัสดุ15
22พนักงานสาธารณสุข15
23นักรังสีการแพทย์14
24นักกายภาพบำบัด13
25พยาบาลเทคนิค12
26เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์11
27ผู้ช่วยพยาบาล9
28นักทรัพยากรบุคคล8
29ช่างเทคนิค7
30เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
31เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
32นักจัดการงานทั่วไป5
33พนักงานพิมพ์ดีด5
34นักโภชนาการ4
35นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
36นายช่างเทคนิค4
37ช่างกายอุปกรณ์3
38เจ้าหน้าที่สถิติ3
39เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
40นักสังคมสงเคราะห์2
41ช่างไฟฟ้า2
42พนักงานอนามัย2
43นักวิชาการพยาบาล2
44อายุรแพทย์2
45นายช่างโยธา2
46นายช่างไฟฟ้า2
47เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
48ทันตานามัย2
49โภชนากร2
50นิติกร2
51เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
52เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
53เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
54เสมียนพนักงาน1
55พนักงานพัสดุโท1
56บรรณารักษ์1
57นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
58เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
59พยาบาลโท1
60นายช่างศิลป์1
61ผู้ช่วยเภสัชกร1
62เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
63เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
64ครูพยาบาลโท1
65เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
66ผู้ช่วยแพทย์1
67ช่างก่อสร้าง1
68ธุรการตรี1
69ช่างอิเลคทรอนิคส์1
70นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
71พนักงานบัญชี1
  3,627
9 ธันวาคม 2564 11:01 น. (Process Time: 0.15 Sec.) 2,485

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by