QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1จันทบุรี72,53444,15960.88
2ฉะเชิงเทรา71,97553,02373.67
3ชลบุรี151,87646,13230.37
4ตราด27,69716,67260.19
5ปราจีนบุรี50,13523,02745.93
6ระยอง79,63654,00867.82
7สมุทรปราการ96,58656,33158.32
8สระแก้ว63,79130,45547.74
  614,230323,80755.62
7 ธันวาคม 2565 10:11 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 12,145

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by