QOF61 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF61 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ตราด45,99717,32837.67
2ฉะเชิงเทรา118,44644,25937.37
3จันทบุรี112,74437,35833.14
4สระแก้ว103,24431,52130.53
5ปราจีนบุรี78,32623,83230.43
6ระยอง134,88539,39329.20
7สมุทรปราการ160,24337,85123.62
8ชลบุรี245,18134,61414.12
  999,066266,15629.51
2 ธันวาคม 2566 18:31 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 5,697

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by