รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2564

#สัญชาติรวมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1แอฟริกาใต้1000001000000
2ลาว1000010000000
3พม่า2001000010000
4กัมพูชา (ผู้หลบหนีเข้าเมือง)1010000000000
5กัมพูชา2578865301032141260000
  2628866311033151270000
23 กันยายน 2564 01:09 น. (Process Time: 0.23 Sec.) 24,620

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by