REHABILITATION

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

REHABILITATION

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1AT_NOจำนวนกายอุปกรณ์ที่ได้รับจำนวนกายอุปกรณ์ที่ได้รับ (ชิ้น)0N2000
2PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
3AT_DEVICEรหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับรหัสกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ได้รับ0C10000
4REHABCODEรหัสบริการฟื้นฟูสมรรถภาพรหัสบริการฟื้นฟูสภาพที่ได้รับ1C7110
5HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
6REHABPLACEสถานที่รับบริการรหัสสถานพยาบาลที่ให้บริการ ตามรหัสมาตรฐาน สนย.0C5010
7SEQลำดับที่ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit0C160Autoในกรณีที่มารับบริการ (visit) หลายคลีนิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการเป็นตัวเลข เดียวกัน0
8D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
9DATE_ADMITวันที่รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลวันเดือนปีที่มารับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS) กรณีเป็นผู้ป่วยในให้ใช้วันที่ DATE_SERV ใน SERVICE0DT140Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
10DATE_FINISHวันที่สิ้นสุดบริการฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยในวันเดือนปีที่สิ้นสุดบริการฟื้นฟูสภาพ กรณีให้บริการต่อเนื่อง แผนกผู้ป่วยใน0D801กรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
11DATE_STARTวันที่เริ่มรับบริการฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยในวันเดือนปีที่เริ่มรับบริการฟื้นฟูสภาพ กรณีให้บริการต่อเนื่อง แผนกผู้ป่วยใน0D801กรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
12DATE_SERVวันที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพวันเดือนปีที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)1D811กรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
13ANเลขที่ผู้ป่วยในเลขที่ผู้ป่วยใน (AN) กรณีเป็นผู้ป่วยใน0C9010
14PROVIDERเลขที่ผู้ให้บริการเลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน0C15010
           
5 ธันวาคม 2566 15:16 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 14,680

Powered by