ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 36,914
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 32,009
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 47,145
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 23,427
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 24,665
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 48,573
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 45,849
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 32,545
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 31,053
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 31,906
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 30,157
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 30,161
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 44,115
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 32,346
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 43,126
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 38,163
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 36,180
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 26,432
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 23,541
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 51,290
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 31,544
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 30,742
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 32,870
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 26,057

Powered by