ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 37,054
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 32,155
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 47,444
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 23,531
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 24,769
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 48,899
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 46,300
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 32,680
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 31,264
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 32,053
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 30,315
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 30,326
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 44,328
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 32,508
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 43,329
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 38,416
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 36,290
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 26,573
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 23,678
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 51,593
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 31,721
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 30,893
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 33,013
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 26,165

Powered by