ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 34,202
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 29,522
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 42,339
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 21,385
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 22,620
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 44,073
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 40,959
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 30,132
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 28,513
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 29,402
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 27,681
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 27,757
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 41,164
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 29,841
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 39,275
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 34,399
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 34,101
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 24,038
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 21,569
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 46,577
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 28,906
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 28,168
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 30,133
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 23,856

Powered by