ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 21,014
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 17,005
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 21,048
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 11,989
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 12,956
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 24,807
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 23,149
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 16,784
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 15,573
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 16,727
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 17,431
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 16,378
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 24,001
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 16,912
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 23,600
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 18,402
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 12,920
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 14,221
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 12,190
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 25,786
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 16,942
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 16,031
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 16,805
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 13,318

Powered by