ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 26,548
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 22,263
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 29,188
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 15,866
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 16,860
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 32,208
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 29,616
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 22,348
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 21,208
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 22,039
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 21,483
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 20,897
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 31,826
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 22,704
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 30,034
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 24,871
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 17,425
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 18,205
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 16,379
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 33,819
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 21,986
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 21,096
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 22,635
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 17,933

Powered by