ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 30,892
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 26,230
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 35,779
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 18,873
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 20,078
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 38,740
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 35,093
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 26,923
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 25,317
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 26,187
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 24,866
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 24,805
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 37,220
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 26,666
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 34,671
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 29,838
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 28,056
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 21,116
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 19,166
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 40,404
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 25,856
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 25,076
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 26,770
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 21,049

Powered by