ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 19,947
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 16,143
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 19,565
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 11,084
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 11,951
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 23,152
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 22,000
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 15,499
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 14,426
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 15,302
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 16,404
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 15,211
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 22,444
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 15,680
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 22,525
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 17,606
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 12,205
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 13,336
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 11,439
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 24,176
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 15,722
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 15,046
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 15,632
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 12,743

Powered by