ข้อมูล: 2564

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 DMHT64 01 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ 3,049
2 DMHT64 02 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ 2,776
3 DMHT64 03 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ของผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ 2,415
4 DMHT64 04 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ต่อ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ 2,531
5 DMHT64 05 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ทุกกลุ่มอายุ ได้รับการรักษาด้วย Laser 2,815
6 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความคุมความดันได้ดี 9,068
7 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี 5,514

Powered by