ข้อมูล: 2563

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 QOF63 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 35,284
2 QOF63 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 19,651
3 QOF63 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 22,522
4 QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 18,078
5 QOF63 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 10,656
6 QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) 9,656
7 QOF63 06 ร้อยละอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 7,429
8 QOF63 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 20,927
9 QOF63 08 ร้อยละการเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน ต้องได้รับการติดตามทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 14,927
10 QOF63 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 15,533
11 QOF63 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย 21,434
12 QOF63 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 18,348
13 สถานะการส่งข้อมูล QOF 63 (เม.ย.62 - มี.ค.63) 4,335

Powered by