ข้อมูล: 2561

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 QOF61 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 11,245
2 QOF61 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 8,046
3 QOF61 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 5,736
4 QOF61 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 4,942
5 QOF61 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 4,761
6 QOF61 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) 4,365
7 QOF61 06 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 25,854
8 QOF61 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 10,427
9 QOF61 08 ร้อยละการเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน ต้องได้รับการติดตามทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 4,362
10 QOF61 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 4,698
11 QOF61 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย 5,204
12 QOF61 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 5,703
13 QOF61 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 4,360
14 สถานะการส่งข้อมูล QOF 2,861

Powered by