ข้อมูล: 2560

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 DMHT60 03 จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 4,161
2 DMHT60 04 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 3,890
3 DMHT60 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,657
4 DMHT60 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,647
5 DMHT60 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 3,486
6 DMHT60 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB 3,445
7 DMHT60 11 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 3,908
8 DMHT60 12 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการตัดเท้า /นิ้วเท้า 3,577
9 DMHT60 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg 3,670
10 DMHT60 14 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน 3,472
11 DMHT60 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 4,239
12 DMHT60 16 อัตราผู้ป่วย DR ตามเกณฑ์ได้รับการรักษาโดย Laser 295

Powered by