ข้อมูล: 2560

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 QOF60 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 6,537
2 QOF60 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 6,117
3 QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 3,736
4 QOF60 04.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน (upper respiratory tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) 4,068
5 QOF60 04.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Ac.Diarrhea) 3,962
6 QOF60 05 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 35,167
7 QOF60 06 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 3,918
8 QOF60 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 7,065
9 QOF60 08 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 3,864
10 QOF60 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 3,741
11 QOF60 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย (สิทธิ์ UC) 4,099
12 QOF60 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 3,710

Powered by