ข้อมูล: 2560

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 QOF60 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 7,152
2 QOF60 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 6,767
3 QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 4,070
4 QOF60 04.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน (upper respiratory tract infections, URI) และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) 4,491
5 QOF60 04.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Ac.Diarrhea) 4,582
6 QOF60 05 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 36,332
7 QOF60 06 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 4,514
8 QOF60 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 8,127
9 QOF60 08 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 4,419
10 QOF60 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 4,379
11 QOF60 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย (สิทธิ์ UC) 4,720
12 QOF60 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 3,978

Powered by