About Us It's Nice to Meet You!

HealthExplorer ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 บน Windows Platform. (ชมคลิปบน Youtube) ต่อมาในปี 2559 ได้พัฒนาเป็น Web บนเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสุขภาพระดับจังหวัด แต่สามารถนำไปใช้ในระดับที่กว้างกว่า หรือเล็กกว่าระดับจังหวัดได้ HealthExplorer มีแนวคิดให้ผู้ใช้ สามารถจัดทำรายงานเองได้ โดยมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ User สามารถสร้างตารางรายงาน สร้างกราฟได้ด้วยตัวเอง และสามารถ Group ข้อมูลเป็นระดับ เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สถานบริการ ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเรามุ่งเน้นความง่ายต่อการใช้งานของ User และ User สารมารถสร้างระบบสารสนเทศได้ตัวตัวเองโดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน Programing ตามแนวคิดของ Web 2.0 Contents มาจาก User และเพื่อต้องการให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Shongpon Piapengton Project Manager & Core Programing

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ศุภชัย เงางาม Module Programing

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!

จิระเดช ช่างสาย Module Programing

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!

It's you. Join us

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!

It's you. Join us

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!

It's you. Join us

What does this team member to? Keep it short! This is also a great spot for social links!


Powered by