เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
ไม่พบผลลัพธ์

Powered by