เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1663933
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง260025
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน20211218
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1224286
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน166043
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง152640
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง834129
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง207530
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง152046
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก915685
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก740432
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม5459366
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม20861361
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ26872123
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 173837
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ984628
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน144686
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน16801259
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม1190835
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด16871856
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว8441633
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน293315
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน675593
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน623435
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร116327
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร878438
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง927656
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา19431315
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1355958
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ769628
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ566448
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ748569
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช21581449
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1164838
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2783307
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย744567
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย4966
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย897642
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1154992
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน26532003
02475รพ.สต.ตาหลังใน 34182102
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1810983
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1443876
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน1210793
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 26442235
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ18901297
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ23631698
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน22451005
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1811175
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ805329
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ659209
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง544778
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง622785
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1209436
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส937459
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1290812
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม512325
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1018399
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1660668
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1031526
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย599263
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย455212
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1073564
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน530234
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด736573
02500รพ.สต.เมืองไผ่897143
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส803511
02502รพ.สต.หันทราย16651318
02503รพ.สต.คลองน้ำใส1810985
02504รพ.สต.ท่าข้าม21381498
02505รพ.สต.ป่าไร่2826105
02506รพ.สต.ทับพริก506405
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร42412547
02508รพ.สต.ผ่านศึก 223073
02509รพ.สต.หนองปรือ1479200
02510รพ.สต.หนองสังข์21691189
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16961214
02512รพ.สต.ฟากห้วย3016528
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 11722177
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์896518
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า22491550
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22431609
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า28102700
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง10431788
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง19961023
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ22031762
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง672493
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง884658
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1086920
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง941482
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1190813
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง718433
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง309160
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น508237
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น331290
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1566849
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1911890
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่1900844
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่17751396
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง2805665
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง21921230
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง2530267
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1225328
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก230020
10202รพ.สต.ทัพเซียม 383298
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ316273
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย280164
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย451296
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่997401
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก721376
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29622301
10867รพ.ตาพระยา15742018
10868รพ.วังน้ำเย็น76724997
10869รพ.วัฒนานคร33921376
10870รพ.อรัญประเทศ5995795
13817รพ.เขาฉกรรจ์1392973
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1029599
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2141976
28849รพ.วังสมบูรณ์1398949
28850รพ.โคกสูง716533
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว59954698

Powered by