เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง14851086
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง2929292
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน19521240
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1087220
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1970105
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง154938
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง305699
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง5871559
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1253470
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก968767
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก918231
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม33912161
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม21601471
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ20313212
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1955156
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ873711
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน952578
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน12561661
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม11751028
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด20871524
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1450991
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน57422
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน819734
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน712626
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร111161
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร712598
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง894671
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา16741281
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1236984
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ755648
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ476534
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ511786
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช20481575
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1100931
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช15391752
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย664690
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย50411
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย797745
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1263955
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน28001884
02475รพ.สต.ตาหลังใน 27712642
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1914845
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1442947
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน13251136
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 25652314
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ18551307
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ24081657
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19401279
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1172766
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ111749
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ740135
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง780472
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง865511
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1047589
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1041344
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2226105
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม448333
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง998553
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1615749
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ882631
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย564297
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย416244
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1031640
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน532286
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด849752
02500รพ.สต.เมืองไผ่881162
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส589733
02502รพ.สต.หันทราย16411293
02503รพ.สต.คลองน้ำใส1886807
02504รพ.สต.ท่าข้าม21481437
02505รพ.สต.ป่าไร่1859973
02506รพ.สต.ทับพริก502397
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร5956640
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1691612
02509รพ.สต.หนองปรือ160142
02510รพ.สต.หนองสังข์22201066
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16871202
02512รพ.สต.ฟากห้วย3234510
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 18331526
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์540753
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า17212173
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า18462147
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า26563024
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง2902580
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง21401049
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ22791718
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1026259
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1043493
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1480627
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1211210
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1434592
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง800326
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง40467
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น622163
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น475131
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1621860
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18871081
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2120960
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่22741495
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง22641248
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง27621557
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง1916908
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1042348
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก238783
10202รพ.สต.ทัพเซียม 426308
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ291339
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย285166
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย414320
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่858601
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก535563
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด26992439
10867รพ.ตาพระยา3123249
10868รพ.วังน้ำเย็น54377378
10869รพ.วัฒนานคร29781789
10870รพ.อรัญประเทศ1406234
13817รพ.เขาฉกรรจ์1483991
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1128507
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว941511
28849รพ.วังสมบูรณ์1390870
28850รพ.โคกสูง708521
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว59014763

Powered by