เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง92568
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง19281172
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน17931368
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1003288
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน9541117
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง156130
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง15946
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง4101730
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง710997
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก351947
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก696462
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม23473197
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม8362794
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ2364955
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 3051593
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ5431036
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน565859
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน1382697
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม11641039
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด18031761
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว7811635
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน266333
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน798754
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน41330
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร111150
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร712591
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง891671
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา14931493
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา11351139
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ421987
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ529401
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ81816
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช8642671
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1089850
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1603927
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย642363
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย4996
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย3451072
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1277947
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน27801893
02475รพ.สต.ตาหลังใน 15393840
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน6002515
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1441957
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน13271118
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 13313494
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ2852874
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ84079
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19611278
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1094849
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ111736
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ745126
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง783466
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง829550
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1049571
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1014370
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2192104
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม89687
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง4381119
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1619738
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ888649
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย563282
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย418229
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1036638
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน534285
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด847730
02500รพ.สต.เมืองไผ่589452
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส2171100
02502รพ.สต.หันทราย11631756
02503รพ.สต.คลองน้ำใส9151765
02504รพ.สต.ท่าข้าม13272241
02505รพ.สต.ป่าไร่1857992
02506รพ.สต.ทับพริก254648
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร2736317
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1172186
02509รพ.สต.หนองปรือ4881172
02510รพ.สต.หนองสังข์7762499
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์14571411
02512รพ.สต.ฟากห้วย3264497
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 14631945
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์428853
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า11292741
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า13882556
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า13314294
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง2372617
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง2682893
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ10943018
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1024246
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1044486
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1463609
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1213213
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1439553
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง796322
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง40465
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น623140
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น479127
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 8611598
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18371056
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่7592304
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่16802216
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง22531255
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง25051783
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง10431776
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก461349
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก1976681
10202รพ.สต.ทัพเซียม 329415
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ206313
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย284173
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย417317
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่857596
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก538564
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด26402513
10867รพ.ตาพระยา1223447
10868รพ.วังน้ำเย็น41112164
10869รพ.วัฒนานคร29741811
10870รพ.อรัญประเทศ486172
13817รพ.เขาฉกรรจ์22501
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1129505
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว701582
28849รพ.วังสมบูรณ์1420881
28850รพ.โคกสูง712529
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว17210516

Powered by