เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1646947
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง261922
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน20431192
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน130674
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน166142
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง156327
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง833121
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง207127
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง158926
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก917706
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก729442
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม5497381
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม21001394
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ27252140
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 175830
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ976636
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1316209
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน16341305
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม9621097
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด17031883
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว6431837
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน272338
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน678502
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน445601
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร117224
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร860455
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง921675
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา19671313
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1356941
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ772626
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ566443
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ742568
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช21601457
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1165852
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2588644
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย745571
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย4985
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย897636
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1159997
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน26502009
02475รพ.สต.ตาหลังใน 28182631
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1778983
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1435885
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน12241078
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 26552240
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ19011296
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ23301745
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน21241127
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1769183
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ788392
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ639220
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง327978
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง581819
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1088550
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส882510
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1210891
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม454377
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง965447
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1628753
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ971571
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย569289
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย432231
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1034605
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน552252
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด798737
02500รพ.สต.เมืองไผ่912135
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส792517
02502รพ.สต.หันทราย16451333
02503รพ.สต.คลองน้ำใส17861000
02504รพ.สต.ท่าข้าม21271496
02505รพ.สต.ป่าไร่284772
02506รพ.สต.ทับพริก502404
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร41972586
02508รพ.สต.ผ่านศึก 224370
02509รพ.สต.หนองปรือ1481161
02510รพ.สต.หนองสังข์21701182
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16891231
02512รพ.สต.ฟากห้วย3078581
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 11422262
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์860499
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า22441558
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22451618
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า26362930
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง9641880
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง15311504
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ21911774
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง678489
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง888660
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1090917
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง930489
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1195833
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง708422
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง315152
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น518239
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น329292
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1556821
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1955896
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2014936
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่17621415
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง2672806
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง21951244
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง2534265
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1223308
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก243918
10202รพ.สต.ทัพเซียม 385295
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ319270
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย271176
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย425323
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1008412
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก720379
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29612325
10867รพ.ตาพระยา14112193
10868รพ.วังน้ำเย็น76945005
10869รพ.วัฒนานคร11183662
10870รพ.อรัญประเทศ5295870
13817รพ.เขาฉกรรจ์1410994
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด992686
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว791657
28849รพ.วังสมบูรณ์1419987
28850รพ.โคกสูง731525
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว58894793

Powered by