เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

ทั้งหมด 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง18291073
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง3148324
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน21761331
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1272264
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1590720
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1102636
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง818400
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1443940
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1240721
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1180774
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก1098230
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม36692544
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม24211449
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ34252205
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1683736
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1173579
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1098584
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน19331333
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม14641031
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด22991653
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1674988
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน62121
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน984729
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน831536
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร888418
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร810599
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1061684
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา18531323
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1398980
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ827653
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ545528
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ812569
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22401551
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1178904
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช17161720
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย862523
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย51610
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย974624
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1348970
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน30791856
02475รพ.สต.ตาหลังใน 31962694
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน2184712
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1676961
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน16281164
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 30412331
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ20881306
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ27071689
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน23191273
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1394768
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ127362
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ833142
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง951481
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง985504
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1298586
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1217348
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2410112
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม532347
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1239561
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1870733
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1023632
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย715286
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย510254
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1217646
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน614298
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด949757
02500รพ.สต.เมืองไผ่978166
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส893526
02502รพ.สต.หันทราย18901317
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2324637
02504รพ.สต.ท่าข้าม23551435
02505รพ.สต.ป่าไร่20641007
02506รพ.สต.ทับพริก585406
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร6658396
02508รพ.สต.ผ่านศึก 2341216
02509รพ.สต.หนองปรือ170259
02510รพ.สต.หนองสังข์25251093
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19551202
02512รพ.สต.ฟากห้วย3448487
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 19661546
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์942497
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24831663
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25371737
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า37652507
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง3482899
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง24041047
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ27231745
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1213239
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1160486
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1690632
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1355222
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1836483
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง892329
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง44663
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น769168
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น524142
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1809882
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20851090
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่23621051
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่25801436
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง26031249
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง28181727
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง17881221
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1076444
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2493128
10202รพ.สต.ทัพเซียม 396290
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ317347
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย325167
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย482323
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่844588
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก972206
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด32642597
10867รพ.ตาพระยา17402071
10868รพ.วังน้ำเย็น87435161
10869รพ.วัฒนานคร35341952
10870รพ.อรัญประเทศ6846058
13817รพ.เขาฉกรรจ์1754965
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1244557
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2081695
28849รพ.วังสมบูรณ์1577863
28850รพ.โคกสูง850521
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72444736

Powered by