เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง72909
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง6962674
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน773375
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน597879
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน2572078
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1118633
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง141073
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง3931970
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง3031622
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก72205
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก841263
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม16774442
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม4183434
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ555460
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 2161918
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ3431392
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน91540
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน333114
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม6401888
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด6233264
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว9411687
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน129515
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน6451050
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน11465
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร698600
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร816578
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1082665
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา8582357
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา12591175
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ71456
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ72917
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ4957
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช803614
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช5061526
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1757922
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย722345
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย303219
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย21463
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1252195
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน15453372
02475รพ.สต.ตาหลังใน 4645381
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน2732987
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน7691884
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน10931669
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 2705070
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ13385
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ54448
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน23471262
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน3841797
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ626738
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ575407
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง960474
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง1991281
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส2021687
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1087487
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม13651127
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม61815
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1191697
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1864768
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1371523
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย244749
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย513230
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1233674
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน72848
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด912787
02500รพ.สต.เมืองไผ่266869
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส2531166
02502รพ.สต.หันทราย423143
02503รพ.สต.คลองน้ำใส4782477
02504รพ.สต.ท่าข้าม2803512
02505รพ.สต.ป่าไร่6452381
02506รพ.สต.ทับพริก6992
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร86941
02508รพ.สต.ผ่านศึก 272499
02509รพ.สต.หนองปรือ101780
02510รพ.สต.หนองสังข์53597
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์12141925
02512รพ.สต.ฟากห้วย28771192
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 73581
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์21437
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า294118
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า7873428
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า256143
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง1343108
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง23506
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ2924315
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง4131060
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง5741072
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง11581162
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง832750
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1400809
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง568660
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง93419
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น650285
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น300354
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 52694
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 10792018
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่4723453
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่1354295
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง18492022
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง19302616
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง382958
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก481476
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2017799
10202รพ.สต.ทัพเซียม 219549
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ3549
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย95413
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย414394
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่441451
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก513685
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด65801
10867รพ.ตาพระยา1253681
10868รพ.วังน้ำเย็น4913612
10869รพ.วัฒนานคร255563
10870รพ.อรัญประเทศ146552
13817รพ.เขาฉกรรจ์22786
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด8131000
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว501650
28849รพ.วังสมบูรณ์72517
28850รพ.โคกสูง903549
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว15511847

Powered by