DRUG_OPD

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

DRUG_OPD

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1DNAMEชื่อยาชื่อยา0C255010
2AMOUNTจำนวนจำนวนยาที่จ่าย0N12010
3UNITหน่วยนับของยารหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์0C3000
4UNIT_PACKINGขนาดบรรจุต่อหน่วยนับขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที่แสดงใน Field UNIT ใช้สำหรับยาที่มีการแบ่งบรรจุเพื่อการจ่ายยาที่เหมาะสม เช่น ยาน้ำ หรือ ยากลุ่มที่มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มีขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็นค่า NULL ได้0C2001กรณีไม่เป็นค่าว่างต้องเป็นตัวเลข0
5DRUGPRICEราคาขายราคาขายให้กับผู้รับบริการ0N11010
6DRUGCOSTราคาทุนราคาซื้อหรือราคายาที่ได้รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย)0N1101ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์0
7PROVIDERเลขที่ผู้ให้บริการเลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน0C15010
8HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
9PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
10SEQลำดับที่ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับบริการแต่ละครั้ง (visit)1C161Autoในกรณีที่มารับบริการ (visit) หลายคลีนิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการเป็นตัวเลข เดียวกัน0
11DATE_SERVวันที่ให้บริการวันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)0D81Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
12CLINICแผนกที่รับบริการรหัสแผนกที่รับบริการ อ้างอิงตามมาตรฐาน สนย.0C511กรณี รพ.สต. ให้ลงรหัสแผนกบริการ ตามการให้บริการจริง0
13DIDSTDรหัสยา 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาลรหัสยามาตรฐานที่กำหนดเป็น 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาลในกรณีที่ยังไม่มีรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก1C24110
14D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูลวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
           
5 ธันวาคม 2566 23:11 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 14,311

Powered by