DRUG_OPD

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

DRUG_OPD

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
2PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
3SEQลำดับที่ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับบริการแต่ละครั้ง (visit)1C161Autoในกรณีที่มารับบริการ (visit) หลายคลีนิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการเป็นตัวเลข เดียวกัน0
4DATE_SERVวันที่ให้บริการวันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)0D81Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
5CLINICแผนกที่รับบริการรหัสแผนกที่รับบริการ อ้างอิงตามมาตรฐาน สนย.0C511กรณี รพ.สต. ให้ลงรหัสแผนกบริการ ตามการให้บริการจริง0
6DIDSTDรหัสยา 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาลรหัสยามาตรฐานที่กำหนดเป็น 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาลในกรณีที่ยังไม่มีรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก1C24110
7D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูลวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
8DNAMEชื่อยาชื่อยา0C255010
9AMOUNTจำนวนจำนวนยาที่จ่าย0N12010
10UNITหน่วยนับของยารหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์0C3000
11UNIT_PACKINGขนาดบรรจุต่อหน่วยนับขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที่แสดงใน Field UNIT ใช้สำหรับยาที่มีการแบ่งบรรจุเพื่อการจ่ายยาที่เหมาะสม เช่น ยาน้ำ หรือ ยากลุ่มที่มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มีขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็นค่า NULL ได้0C2001กรณีไม่เป็นค่าว่างต้องเป็นตัวเลข0
12DRUGPRICEราคาขายราคาขายให้กับผู้รับบริการ0N11010
13DRUGCOSTราคาทุนราคาซื้อหรือราคายาที่ได้รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย)0N1101ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์0
14PROVIDERเลขที่ผู้ให้บริการเลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน0C15010
           
10 ธันวาคม 2566 14:45 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 14,364

Powered by