บุคลากรตามสายงาน

แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
2พนักงานพัสดุโท1
3บรรณารักษ์1
4เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
5เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
6นายช่างศิลป์1
7ธุรการตรี1
8ผู้ช่วยเภสัชกร1
9นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
10เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
11ช่างก่อสร้าง1
12เสมียนพนักงาน1
13ผู้ช่วยแพทย์1
14นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
15พยาบาลโท1
16ช่างอิเลคทรอนิคส์1
17เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
18พนักงานบัญชี1
19ครูพยาบาลโท1
20นิติกร2
21เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
22เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
23นักสังคมสงเคราะห์2
24ช่างไฟฟ้า2
25อายุรแพทย์2
26เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
27ทันตานามัย2
28นายช่างโยธา2
29นายช่างไฟฟ้า2
30โภชนากร2
31พนักงานอนามัย2
32เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
33ช่างกายอุปกรณ์3
34เจ้าหน้าที่สถิติ3
35นักวิชาการพยาบาล3
36นักโภชนาการ4
37นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
38นายช่างเทคนิค4
39พนักงานพิมพ์ดีด5
40นักจัดการงานทั่วไป5
41ช่างเทคนิค7
42เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
43เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
44นักทรัพยากรบุคคล8
45ผู้ช่วยพยาบาล9
46พยาบาลเทคนิค12
47เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์12
48นักกายภาพบำบัด13
49นักรังสีการแพทย์14
50พนักงานสาธารณสุข15
51นักวิชาการพัสดุ15
52ทันตสาธารณสุข17
53ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
54เจ้าหน้าที่สาธารณสุข19
55นักวิชาการเงินและบัญชี22
56พยาบาลเวชปฏิบัติ24
57เจ้าพนักงานพัสดุ24
58เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
59เจ้าพนักงานสถิติ31
60ทันตแพทย์33
61เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
62นักวิชาการคอมพิวเตอร์45
63พยาบาล48
64เภสัชกร59
65เจ้าพนักงานธุรการ68
66นายแพทย์75
67เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
68เจ้าพนักงานสาธารณสุข122
69นักวิชาการสาธารณสุข685
70พยาบาลวิชาชีพ806
71-1,208
  3,643
26 มีนาคม 2566 17:09 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 3,048

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by