บุคลากรตามสายงาน

แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1-1,208
2ครูพยาบาลโท1
3ช่างกายอุปกรณ์3
4ช่างก่อสร้าง1
5ช่างอิเลคทรอนิคส์1
6ช่างเทคนิค7
7ช่างไฟฟ้า2
8ทันตสาธารณสุข17
9ทันตานามัย2
10ทันตแพทย์33
11ธุรการตรี1
12นักกายภาพบำบัด13
13นักจัดการงานทั่วไป5
14นักทรัพยากรบุคคล8
15นักรังสีการแพทย์14
16นักวิชาการคอมพิวเตอร์45
17นักวิชาการพยาบาล3
18นักวิชาการพัสดุ15
19นักวิชาการสาธารณสุข685
20นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
21นักวิชาการเงินและบัญชี22
22นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
23นักสังคมสงเคราะห์2
24นักโภชนาการ4
25นายช่างศิลป์1
26นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
27นายช่างเทคนิค4
28นายช่างโยธา2
29นายช่างไฟฟ้า2
30นายแพทย์75
31นิติกร2
32บรรณารักษ์1
33ผู้ช่วยพยาบาล9
34ผู้ช่วยเภสัชกร1
35ผู้ช่วยแพทย์1
36ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
37พนักงานบัญชี1
38พนักงานพัสดุโท1
39พนักงานพิมพ์ดีด5
40พนักงานสาธารณสุข15
41พนักงานอนามัย2
42พยาบาล48
43พยาบาลวิชาชีพ806
44พยาบาลเทคนิค12
45พยาบาลเวชปฏิบัติ24
46พยาบาลโท1
47อายุรแพทย์2
48เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
49เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
50เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
51เจ้าพนักงานธุรการ68
52เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
53เจ้าพนักงานพัสดุ24
54เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
55เจ้าพนักงานสถิติ31
56เจ้าพนักงานสาธารณสุข122
57เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
58เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
59เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
60เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
61เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
62เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์12
63เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
64เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
65เจ้าหน้าที่สถิติ3
66เจ้าหน้าที่สาธารณสุข19
67เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
68เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
69เภสัชกร59
70เสมียนพนักงาน1
71โภชนากร2
  3,643
26 มีนาคม 2566 16:34 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 3,047

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by