บุคลากรตามสายงาน

ทั้งหมด 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1-1,208
2พยาบาลวิชาชีพ806
3นักวิชาการสาธารณสุข685
4เจ้าพนักงานสาธารณสุข122
5เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
6นายแพทย์75
7เจ้าพนักงานธุรการ68
8เภสัชกร59
9พยาบาล48
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์45
11เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
12ทันตแพทย์33
13เจ้าพนักงานสถิติ31
14เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
15เจ้าพนักงานพัสดุ24
16พยาบาลเวชปฏิบัติ24
17นักวิชาการเงินและบัญชี22
18เจ้าหน้าที่สาธารณสุข19
19ทันตสาธารณสุข17
20ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
21นักวิชาการพัสดุ15
22พนักงานสาธารณสุข15
23นักรังสีการแพทย์14
24นักกายภาพบำบัด13
25เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์12
26พยาบาลเทคนิค12
27ผู้ช่วยพยาบาล9
28นักทรัพยากรบุคคล8
29เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
30เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
31ช่างเทคนิค7
32นักจัดการงานทั่วไป5
33พนักงานพิมพ์ดีด5
34นักโภชนาการ4
35นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
36นายช่างเทคนิค4
37ช่างกายอุปกรณ์3
38นักวิชาการพยาบาล3
39เจ้าหน้าที่สถิติ3
40นิติกร2
41นักสังคมสงเคราะห์2
42ช่างไฟฟ้า2
43โภชนากร2
44เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
45เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
46พนักงานอนามัย2
47อายุรแพทย์2
48นายช่างโยธา2
49นายช่างไฟฟ้า2
50ทันตานามัย2
51เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
52เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
53เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
54เสมียนพนักงาน1
55บรรณารักษ์1
56นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
57พนักงานพัสดุโท1
58พยาบาลโท1
59นายช่างศิลป์1
60เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
61ผู้ช่วยเภสัชกร1
62ครูพยาบาลโท1
63ช่างก่อสร้าง1
64เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
65ผู้ช่วยแพทย์1
66เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
67ช่างอิเลคทรอนิคส์1
68เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
69ธุรการตรี1
70นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
71พนักงานบัญชี1
  3,643
26 มีนาคม 2566 16:20 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 3,046

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by