บุคลากรตามสายงาน

แสดง 1 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

บุคลากรตามสายงาน เขตสุขภาพที่ 06

#ตำแหน่งจำนวน
1-1,208
2พยาบาลวิชาชีพ806
3นักวิชาการสาธารณสุข685
4เจ้าพนักงานสาธารณสุข122
5เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข82
6นายแพทย์75
7เจ้าพนักงานธุรการ68
8เภสัชกร59
9พยาบาล48
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์45
11เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี36
12ทันตแพทย์33
13เจ้าพนักงานสถิติ31
14เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์27
15พยาบาลเวชปฏิบัติ24
16เจ้าพนักงานพัสดุ24
17นักวิชาการเงินและบัญชี22
18เจ้าหน้าที่สาธารณสุข19
19ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย17
20ทันตสาธารณสุข17
21พนักงานสาธารณสุข15
22นักวิชาการพัสดุ15
23นักรังสีการแพทย์14
24นักกายภาพบำบัด13
25พยาบาลเทคนิค12
26เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์11
27ผู้ช่วยพยาบาล9
28นักทรัพยากรบุคคล8
29เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู7
30ช่างเทคนิค7
31เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา7
32นักจัดการงานทั่วไป5
33พนักงานพิมพ์ดีด5
34นายช่างอิเล็คทรอนิคส์4
35นายช่างเทคนิค4
36นักโภชนาการ4
37ช่างกายอุปกรณ์3
38นักวิชาการพยาบาล3
39เจ้าหน้าที่สถิติ3
40พนักงานอนามัย2
41ทันตานามัย2
42นายช่างโยธา2
43อายุรแพทย์2
44นายช่างไฟฟ้า2
45โภชนากร2
46เจ้าพนักงานเวชสถิติ2
47เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข2
48นิติกร2
49ช่างไฟฟ้า2
50นักสังคมสงเคราะห์2
51เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด2
52เจ้าหน้าที่สื่อสาร2
53เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1
54ผู้ช่วยเภสัชกร1
55ช่างก่อสร้าง1
56ครูพยาบาลโท1
57ผู้ช่วยแพทย์1
58เจ้าพนักงานเภสัชกรรม1
59เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน1
60ช่างอิเลคทรอนิคส์1
61นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ1
62พนักงานบัญชี1
63เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์1
64ธุรการตรี1
65บรรณารักษ์1
66พนักงานพัสดุโท1
67นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
68เสมียนพนักงาน1
69พยาบาลโท1
70เจ้าพนักงานควบคุมโรค1
71นายช่างศิลป์1
  3,642
1 กุมภาพันธ์ 2566 13:47 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 3,000

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by