QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ตราด27,69716,67260.19
2ปราจีนบุรี50,13523,02745.93
3สระแก้ว63,79130,45547.74
4จันทบุรี72,53444,15960.88
5ชลบุรี151,87646,13230.37
6ฉะเชิงเทรา71,97553,02373.67
7ระยอง79,63654,00867.82
8สมุทรปราการ96,58656,33158.32
  614,230323,80755.62
27 กันยายน 2566 05:25 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 12,894

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by