QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ฉะเชิงเทรา109,17050,74746.48
2จันทบุรี101,71743,86943.13
3ตราด42,03616,08038.25
4ระยอง154,90756,90736.74
5สมุทรปราการ156,03953,95034.57
6สระแก้ว109,64732,00129.19
7ปราจีนบุรี77,39922,26728.77
8ชลบุรี247,75651,71520.87
  998,671327,53634.75
4 ตุลาคม 2566 16:45 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 17,688

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by