DRUGALLERGY

ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

DRUGALLERGY

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1ALEVELระดับความรุนแรงของการแพ้ยาระดับความรุนแรงของการแพ้ยา 8 ระดับ 1.ไม่ร้ายแรง (Non-serious) 2.ร้ายแรง - เสียชีวิต (Death) 3.ร้ายแรง - อัตรายถึงชีวิต (Life-threatening) 4.ร้ายแรง - ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization-initial) 5.ร้ายแรง - ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (Hospitalization-prolonged) 6.ร้ายแรง - พิการ (Disability) 7.ร้ายแรง - เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital anomaly) 8.ร้ายแรง-อื่นๆ (คือ เหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ ที่สำคัญทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การผ่าตัด กรณีนี้รวมถึงผู้ป่วยซึ่งเกิดปัญหาการหายใจติดขัดอย่างรุนแรงและต้องรักษาในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยเกิดผู้ป่วยเกิดอาการชัก หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ เป็นต้น0C1010
2DATERECORDวันที่บันทึกประวัติการแพ้ยาวันที่บันทึกข้อมูลประวัติการแพ้ยา0D81Autoวันที่ตรวจพบอาการแพ้ และ กรณีบันทึกย้อนหลัง ให้บันทึกวันที่รับบริการจริง0
3DNAMEชื่อยาชื่อยา0C255010
4DRUGALLERGYรหัสยาที่มีประวัติการแพ้ยารหัสยามาตรฐานที่กำหนดเป็น 24 หลัก หรือรหัสยาของสถานพยาบาลในกรณีที่ยังไม่มีรหัสมาตรฐาน 24 หลัก1C24110
5D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูลวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
6HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
7INFORMANTผู้ให้ประวัติการแพ้ยา1= ผู้ป่วยให้ประวัติเอง, 2= ผู้ป่วยให้ประวัติจากการให้ข้อมูลของสถานพยาบาลอื่น, 3= สถานพยาบาลอื่นเป็นผู้ให้ข้อมูล, 4= สถานพยาบาลแห่งนี้เป็นผู้พบการแพ้ยาเอง0C1110
8INFORMHOSPรหัสสถานพยาบาลผู้ให้ประวัติการแพ้ยารหัสสถานพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลประวัติการแพ้ยา ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์0C501ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสสถานบริการ สนย.0
9PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
10SYMPTOMลักษณะอาการของการแพ้ยาที่พบลักษณะอาการของการแพ้ยา (20 ลักษณะ)0C2000
11TYPEDXประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยาประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา 5 ประเภท (1= certain, 2= probable, 3= possible, 4= unlikely, 5= unclassified)0C1010
           
23 กันยายน 2566 16:40 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 12,763

Powered by