DISABILITY

ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

DISABILITY

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1DISABIDเลขทะเบียนผู้พิการเลขทะเบียนผู้พิการหรือทุพลภาพ (ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)0C13010
2PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
3DISABTYPEประเภทความพิการรหัสประเภทความพิการ (6 ประเภท) * ขอเพิ่มเป็น 7 Autistic1C1110
4DISABCAUSEสาเหตุความพิการ1 = ความพิการแต่กำเนิด, 2 = ความพิการจากการบาดเจ็บ, 3 = ความพิการจากโรค0C1010
5DIAGCODEรหัสโรคหรือการบาดเจ็บที่เป็นสาเหตุของความพิการรหัสโรคหรือการบาดเจ็บตาม ICD - 10 – TM ที่เป็นสาเหตุของความพิการ0C6010
6DATE_DISABวันที่เริ่มมีความพิการวันเดือนปีที่เริ่มมีความพิการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)0D801กรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
7HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
8DATE_DETECTวันที่ตรวจพบความพิการวันเดือนปีที่ตรวจพบความพิการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)0D81Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
9D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
           
5 ตุลาคม 2566 09:52 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 13,258

Powered by