DENTAL

ทั้งหมด 31 ผลลัพธ์

DENTAL

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
2PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
3SEQลำดับที่ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับบริการแต่ละครั้ง (visit)1C161Autoในกรณีที่มารับบริการ (visit) หลายคลีนิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการเป็นตัวเลข เดียวกัน0
4DATE_SERVวันที่ให้บริการวันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)0D81Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
5DENTTYPEประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ1 = กลุ่มหญิงตั้งครรถ์, 2 = กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน, 3 = กลุ่มเด็กวัยเรียน, 4 = กลุ่มผู้สูงอายุ, 5 = กลุ่มอื่นๆ (นอกเหนือจาก 4 กลุ่มแรก)0C1110
6SERVPLACEบริการใน-นอกสถานบริการ1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ0C1110
7PTEETHจำนวนฟันแท้ที่มีอยู่ (ซี่)จำนวนฟันแท้ที่มีอยู่ (ซี่)0N2010
8PCARIESจำนวนฟันแท้ผุที่ไม่ได้อุด (ซี่)จำนวนฟันแท้ผุที่ไม่ได้อุด (ซี่)0N2010
9PFILLINGจำนวนฟันแท้ที่ได้รับการอุด (ซี่)จำนวนฟันแท้ที่ได้รับการอุด (ซี่)0N2010
10PEXTRACTจำนวนฟันแท้ที่ถอนหรือหลุด (ซี่)จำนวนฟันแท้ที่ถอนหรือหลุด (ซี่)0N2010
11DTEETHจำนวนฟันน้ำนมที่มีอยู่ (ซี่)จำนวนฟันน้ำนมที่มีอยู่ (ซี่)0N2010
12DCARIESจำนวนฟันน้ำนมผุที่ไม่ได้อุด (ซี่)จำนวนฟันน้ำนมผุที่ไม่ได้อุด (ซี่)0N2010
13DFILLINGจำนวนฟันน้ำนมที่ได้รับการอุด (ซี่)จำนวนฟันน้ำนมที่ได้รับการอุด (ซี่)0N2010
14DEXTRACTจำนวนฟันน้ำนมที่ถอนหรือหลุด (ซี่)จำนวนฟันน้ำนมที่ถอนหรือหลุด (ซี่)0N2010
15NEED_FLUORIDEจำเป็นต้องทา/เคลือบฟลูออไรด์1 = ต้องทา/เคลือบฟูลออไรด์, 2 = ไม่ต้องทา/เคลือบฟูลออไรด์0C1010
16NEED_SCALINGจำเป็นต้องขูดหินน้ำลาย1 = ต้องขูดหินน้ำลาย, 2 = ไม่ต้องขูดหินน้ำลาย0C1010
17NEED_SEALANTจำนวนฟันที่ต้องเคลือบหลุมร่องฟันจำนวนฟันแท้ที่ต้องได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ซี่)0N2010
18NEED_PFILLINGจำนวนฟันแท้ที่ต้องอุดจำนวนฟันแท้ที่ต้องได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน (ซี่)0N2010
19NEED_DFILLINGจำนวนฟันน้ำนมที่ต้องอุดจำนวนฟันน้ำนมที่ต้องได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน (ซี่)0N2010
20NEED_PEXTRACTจำนวนฟันแท้ที่ต้องถอน/รักษาคลองรากฟันจำนวนฟันแท้ที่ต้องได้รับการรักษาโดยการถอนฟัน หรือรักษาคลองรากฟัน (ซี่)0N2010
21NEED_DEXTRACTจำนวนฟันน้ำนมที่ต้องถอน/รักษาคลองรากฟันจำนวนฟันน้ำนมที่ต้องได้รับการรักษาโดยการถอนฟัน หรือรักษาคลองรากฟัน (ซี่)0N2010
22NEED_EXTRACTจำนวนฟันที่ต้องถอนจำนวนฟันแท้และฟันน้ำนมที่ต้องได้รับการรักษาโดยการถอนฟัน (ซี่)0N2010
23NPROSTHESISจำเป็นต้องใส่ฟันเทียม1 = ต้องใส่ฟันเทียมบนและล่าง, 2 = ต้องใส่ฟันเทียมบน, 3 =ต้องใส่ฟันเทียมล่าง, 4 =ไม่ต้องใส่ฟันเทียม0C1010
24PERMANENT_PERMANENTจำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันแท้จำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันแท้0N2010
25PERMANENT_PROSTHESISจำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันเทียมจำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันเทียม เฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ ? 60 ปี (ซี่)0N2010
26PROSTHESIS_PROSTHESISจำนวนคู่สบฟันเทียมกับฟันเทียมจำนวนคู่สบฟันเทียมกับฟันเทียม เฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ ? 60 ปี (ซี่)0N2010
27GUMสภาวะปริทันต์ใช้รหัส CPI ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 0 = ปกติ, 1 = มีเลือดออกภายหลังจากการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์, 2 = มีหินน้ำลาย แต่ยังเห็นแถบดำบนเครื่องมือ, 3 = มีร่องลึกปริทันต์ 4–5 ม.ม. (ขอบเหงือกอยู่ภายในแถบดำ), 4 = มีร่องลึกปริทันต์ 6 ม.ม.หรือมากกว่า (มองไม่เห็นแถบดำบนเครื่องมือ), 5 = มีหินน้ำลายและมีเลือดออกภายหลังการจากตรวจด้วยเครื่องมือตรวจปริทันต์, 9 = ตรวจไม่ได้/ไม่ตรวจ หลักที่ 1=ตำแหน่งฟันหลังบนด้านขวา, หลักที่ 2=ตำแหน่งฟันหน้าบน ,หลักที่ 3=ตำแหน่งฟันหลังบนด้านซ้าย, หลักที่ 4=ตำแหน่งฟันหลังล่างด้านซ้าย, หลักที่ 5=ตำแหน่งฟันหน้าล่าง ,หลักที่ 6=ตำแหน่งฟันหลังล่างด้านขวา0C6010
28SCHOOLTYPEสถานศึกษากรณีเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน ให้ระบุสังกัดของโรงเรียน 1 = ศพด., 2 = ประถมศึกษารัฐบาล, 3 = ประถมศึกษาเทศบาล, 4 = ประถมศึกษาท้องถิ่น, 5 = ประถมศึกษาเอกชน, 6 = มัธยมศึกษารัฐบาล, 7 = มัธยมศึกษาเทศบาล, 8 = มัธยมศึกษาท้องถิ่น, 9 = มัธยมศึกษาเอกชน0C1010
29CLASSระดับการศึกษากรณีเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน ให้ระบุชั้นที่เรียนอยู่ ศพด. มีชั้นที่ 1-3 ประถมศึกษา มีชั้นที่ 1-6 มัธยมศึกษา มีชั้นที่ 1-60C1010
30PROVIDERเลขที่ผู้ให้บริการเลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน0C15010
31D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
           
9 ธันวาคม 2566 08:17 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 14,423

Powered by