ACCIDENT

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

ACCIDENT

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1DATETIME_AEวันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุวันเดือนปีที่เกิดอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)0DT1401กรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
2AETYPEประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุรหัสสาเหตุ 19 สาเหตุ ตามมาตรฐานอ้างอิงตามสำนักระบาดวิทยา0C2010
3TRAFFICประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร)1= ผู้ขับขี่, 2= ผู้โดยสาร, 3= คนเดินเท้า, 8= อื่นๆ, 9= ไม่ทราบ0C1010
4VEHICLEประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ01= จักรยานและสามล้อถึบ, 02= จักรยานยนต์, 03= สามล้อเครื่อง, 04= รถยนต์นั่ง/แท็กซี่, 05= รถปิกอัพ, 06= รถตู้, 07= รถโดยสารสองแถว, 08= รถโดยสารใหญ่ (รถบัส รถเมล์), 09= รถบรรทุก/รถพ่วง, 10= เรือโดยสาร 11= เรืออื่นๆ, 12= อากาศยาน, 98= อื่นๆ 99= ไม่ทราบ 0C201เฉพาะอุบัติเหตุจราจร0
5BELTการคาดเข็มขัดนิรภัย1= คาด, 2= ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ0C1010
6HELMETการสวมหมวกนิรภัย1= สวม, 2= ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ0C1010
7COMA_EYEระดับความรู้สึกทางด้านตาระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของตา0C1010
8COMA_SPEAKระดับความรู้สึกทางด้านการพูดระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการพูด0C1010
9COMA_MOVEMENTระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหวระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหว0C1010
10HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
11PIDทะเบียนบุคคลทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)1C15110
12SEQลำดับที่ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับบริการแต่ละครั้ง (visit)1C161Autoในกรณีที่มารับบริการ (visit) หลายคลีนิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการเป็นตัวเลข เดียวกัน0
13DATETIME_SERVวันที่และเวลามารับบริการวันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)0DT141Autoกรณีที่บันทีกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง0
14AEPLACEสถานที่เกิดอุบัติเหตุ01 = ที่บ้าน หรืออาคารที่พัก, 02 = ในสถานที่ทำงาน ยกเว้นโรงงานหรือก่อสร้าง, 03= ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้าง, 04 = ภายในอาคารอื่นๆ, 05= ในสถานที่สาธารณะ, 06 = ในชุมชน และไร่นา, 07 = บนถนนสายหลัก, 08 = บนถนนสายรอง, 09 = ในแม่น้ำ ลำคลอง หนองน้ำ, 10= ในทะเล, 11 = ในป่า/ภูเขา, 98 = อื่นๆ, 99= ไม่ทราบ0C2110
15TYPEIN_AEประเภทการมารับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน1 = มารับบริการเอง, 2 = ได้รับการส่งตัวโดย First responder , 3 = ได้รับการส่งตัวโดย BLS, 4 = ได้รับการส่งตัวโดย ILS ,5 = ได้รับการส่งตัวโดย ALS, 6 = ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น, 7 = อื่น ๆ ,9=ไม่ทราบ0C1110
16ALCOHOLการดื่มแอลกอฮอลล์1= ดื่ม, 2= ไม่ดื่ม, 9= ไม่ทราบ0C1110
17NACROTIC_DRUGการใช้ยาสารเสพติดขณะเกิดอุบัติเหตุ1= ใช้, 2= ไม่ใช้, 9= ไม่ทราบ0C1110
18AIRWAYการดูแลการหายใจ1= มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง 3= ไม่จำเป็น0C1110
19STOPBLEEDการห้ามเลือด1= มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง , 3= ไม่จำเป็น0C1110
20SPLINTการใส่ splint/ slab1= มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการใส่ splint/slabก่อนมาถึง , 3= ไม่จำเป็น0C1110
21FLUIDการให้น้ำเกลือ1= มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง , 3= ไม่จำเป็น0C1110
22URGENCYระดับความเร่งด่วนระดับความเร่งด่วน 5 ระดับ (1= life threatening, 2= emergency, 3= urgent, 4= acute, 5= non acute, 6 = ไม่แน่ใจ) 0C1110
23D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูลวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
           
11 ธันวาคม 2566 19:35 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 14,356

Powered by