PROVIDER

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

PROVIDER

#namecaptiondescriptionis_primary_keydata_typedata_widthis_not_nullis_validatevalidate_conditionsort_order
1BIRTHวันเกิดวันเดือนปีเกิด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ทราบวัน เดือนที่เกิด แต่ทราบ ค.ศ เกิด ให้กำหนดวันเกิดเป็นวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ.นั้นๆ)0D8110
2CIDเลขที่บัตรประชาชนเลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล0C13110
3COUNCILรหัสสภาวิชาชีพรหัสสภาวิชาชีพผู้ออกหมายเลขทะเบียนวิชาชีพ0C2010
4D_UPDATEวันเดือนปีที่ปรับปรุงวันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช0DT141Auto0
5HOSPCODEรหัสสถานบริการรหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์1C51Auto0
6LNAMEนามสกุลนามสกุล0C50110
7MOVEFROMรหัสสถานพยาบาลที่ย้ายมารหัสสถานพยาบาล ที่ย้ายมา ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์0C5000
8MOVETOรหัสสถานพยาบาลที่ย้ายไปรหัสสถานพยาบาล ที่ย้ายไป ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์0C5000
9NAMEชื่อชื่อ0C50110
10OUTDATEวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลนี้0D8010
11PRENAMEคำนำหน้าคำนำหน้าชื่อ มาตรฐานตามกรมการปกครอง0C20100
12PROVIDERเลขที่ผู้ให้บริการเลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน1C15110
13PROVIDERTYPEรหัสประเภทบุคลากรรหัสประเภทบุคลากร 01= แพทย์, 02= ทันตแพทย์, 03= พยาบาลวิชาชีพ (ที่ทำหน้าที่ตรวจรักษา), 04= เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน, 05= นักวิชาการสาธารณสุข, 06=เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, 07= อสม. (ผู้ให้บริการในชุมชน), 08= บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก (ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามเกณฑ์), 09= อื่นๆ0C2110
14REGISTERNOหมายเลขทะเบียนวิชาชีพหมายเลขทะเบียนที่ออกให้โดยสภาวิชาชีพ0C15010
15SEXเพศ1 = ชาย , 2 = หญิง0C1110
16STARTDATEวันที่เริ่มปฏิบัติงานวันที่เริ่มปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลนี้0D8110
           
12 ธันวาคม 2566 05:17 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 14,142

Powered by