ข้อมูล: การใช้บริการสาธารณสุข

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 อัตราการใช้บริการในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ครั้งต่อคนต่อปี) 33,519
2 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน 245,496
3 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) 459,949
4 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน 453,667
5 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี) 41,342
6 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) 19,480
7 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี) 33,524
8 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน 33,730
9 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) 43,030
10 อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี) 35,317
11 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 23,650
12 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 12,372

Powered by