ข้อมูล: การใช้บริการสาธารณสุข

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 อัตราการใช้บริการในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ครั้งต่อคนต่อปี) 31,148
2 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน 225,069
3 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) 422,457
4 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน 416,092
5 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี) 37,919
6 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) 17,960
7 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี) 31,120
8 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน 31,473
9 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) 39,442
10 อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี) 32,898
11 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 21,528
12 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 12,057

Powered by