ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 27,413
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 23,039
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 30,341
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 16,504
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 17,555
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 33,309
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 30,656
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 23,322
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 22,093
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 22,910
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 21,953
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 21,677
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 33,104
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 23,638
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 30,851
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 25,823
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 18,099
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 18,752
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 16,832
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 35,035
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 22,864
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 21,948
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 23,553
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 18,507

Powered by