ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 30,330
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 25,698
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 34,648
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 18,500
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 19,718
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 37,648
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 34,016
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 26,458
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 24,831
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 25,628
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 24,050
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 24,189
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 36,510
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 26,142
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 33,917
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 29,167
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 27,560
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 20,642
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 18,860
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 39,170
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 25,400
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 24,478
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 26,104
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 20,632

Powered by