ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 28,428
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 24,068
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 31,971
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 17,373
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 18,538
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 34,899
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 31,746
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 24,653
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 23,225
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 24,038
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 22,686
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 22,471
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 34,387
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 24,648
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 31,991
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 27,094
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 19,021
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 19,513
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 17,625
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 36,547
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 23,909
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 22,909
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 24,562
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 19,369

Powered by