ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 22,598
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 18,502
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 23,474
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 13,291
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 14,158
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 27,411
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 25,005
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 19,098
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 17,639
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 18,540
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 18,919
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 18,022
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 26,442
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 18,790
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 25,674
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 20,295
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 14,268
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 15,381
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 13,553
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 28,195
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 18,550
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 17,438
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 18,550
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 14,654

Powered by