ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 29,579
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 24,960
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 33,426
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 18,002
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 19,236
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 36,410
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 32,978
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 25,679
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 24,058
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 24,899
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 23,314
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 23,402
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 35,564
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 25,479
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 33,036
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 28,277
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 27,060
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 20,151
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 18,321
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 37,871
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 24,797
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 23,823
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 25,435
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 20,089

Powered by