ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 18,423
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 14,907
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 17,784
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 10,075
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 11,190
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 21,753
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 20,228
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 14,179
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 13,682
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 14,153
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 15,087
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 14,484
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 20,746
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 14,371
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 20,844
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 16,456
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 10,970
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 12,452
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 10,906
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 21,599
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 14,547
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 13,976
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 14,436
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 11,565

Powered by