ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 26,518
2 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 22,242
3 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 29,094
4 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 15,846
5 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 16,850
6 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 32,168
7 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 29,564
8 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 22,327
9 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 21,162
10 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 21,999
11 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 21,454
12 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 20,857
13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 31,760
14 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 22,664
15 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 29,990
16 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 24,834
17 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 17,402
18 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 18,177
19 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 16,341
20 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 33,785
21 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 21,959
22 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 21,064
23 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 22,572
24 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 17,876

Powered by