ข้อมูล: 2562

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 QOF62 01 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 9,628
2 QOF62 02 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 6,768
3 QOF62 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 4,940
4 QOF62 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 4,224
5 QOF62 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 4,254
6 QOF62 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) 4,086
7 QOF62 06 ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 8,064
8 QOF62 07 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 9,487
9 QOF62 08 ร้อยละการเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน ต้องได้รับการติดตามทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 4,446
10 QOF62 09 ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 4,718
11 QOF62 10 การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย 5,060
12 QOF62 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 5,274
13 QOF62 12 การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 4,923
14 สถานะการส่งข้อมูล QOF 62 (เม.ย.61 - มี.ค.62) 1,501

Powered by