บันทึกข้อมูลบุคคลเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่

ข้อมูลบุคคลเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่

 

ข้อมูลการเข้ามาในพื้นที่

เข้ามาพักที่
 
 

ข้อมูลเฝ้าระวัง

กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ระบุ
 
 
 
 

ข้อมูลผู้รายงาน