corona

ติดเชื้อสะสม

จ.ตราด 0
ประเทศ 0
corona

หายแล้ว

จ.ตราด 0
ประเทศ 0
corona

รักษาอยู่ใน รพ.

จ.ตราด 0
ประเทศ 0
corona

เสียชีวิต

จ.ตราด 0
ประเทศ 0
corona

กลุ่มเสี่ยงวันนี้

0

corona

กลุ่มเสี่ยงสะสม

720

corona

อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง

20

corona

มีไข้/มีอาการบ่งชี้

0

 
 
 
คลิกตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อแสดงข้อมูลรายหมู่บ้าน
รายละเอียด
 • หมู่บ้าน-

 • อำเภอ-

 • จำนวนเฝ้าระวัง/ครบระยะเฝ้าระวัง0/0

 • มีไข้หรืออาการแสดงบ่งชี้0

 • ส่งตรวจเชื้อ0

 • จำนวนผู้ติดเชื้อ0

 • จำนวนเสียชีวิต0

 • เสียชีวิตรายใหม่0

 • จำนวนรักษาหาย0

 • อยู่ระหว่างการรักษา0

 • ผู้ป่วยวิกฤต0

ข้อมูลเพิ่มเติม
สีเขียว = มีประชากรเคลื่อนย้าย ไม่มี PUI สีเหลือง = มีไข้ หรือมีอาการแสดงบ่งชี้ สีแดง = มี PUI (รอผล/อยู่ระหว่าเฝ้าระวัง) สีแดง = มี PUI Positive สีขาว = ไม่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงจำแนกรายอำเภอ

จำนวนเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
แรงงาน
เกาหลีใต้
ข้ามแดน
กัมพูชา
PUI/
ผู้สัมผัสเชื้อ
กลับจาก กทม./
ปริมณฑล
กลับจากประเทศเขตติดโรคฯ
และระบาดต่อเนื่อง
อื่นๆ
อำเภอ รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง มีไข้
หรืออาการบ่งชี้ *
คลองใหญ่ 0 172 172 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 80 80 0 0 13 13 0 0
บ่อไร่ 0 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0
เกาะกูด 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
เกาะช้าง 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0
เขาสมิง 4 291 271 20 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 244 224 20 0 36 36 0 1
เมืองตราด 0 99 99 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 45 45 0 0 42 42 0 0
แหลมงอบ 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0
Total 4 720 700 20 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0 52 52 0 4 369 349 20 0 212 212 0 1
* จากรายงานติดตามครั้งล่าสุดในช่วงเฝ้าระวัง 14 วัน
"รายใหม่" หมายถึง รายใหม่ที่เข้าพื้นที่มาในวันที่ 2022-01-26