1 hour ago
สก0032.002.1/ว 2365 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ขอเชิญตรวจสอบและกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.002.1/ว 2366 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.001.5/ว 2347 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.02.2 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
แจ้งประชาสัมพันธ์

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก0032.002.1/ว 2366 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
0032.009.1/ว 2348 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ยกเลิกประกาศจังหวัดสระแก้ว

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.02.2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ขอให้สำรวจแผนความต้องการใช้วัสดุ ประจำปี 2559

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.001.3/ว 152 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.001.1/ว 2369 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
ขอส่งใบแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

ทรงพล เพียเพ็งต้น

1 hour ago
สก 0032.002.2/ว 2356 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีสนับสนุนงบประมาณค่าบริการอินเตอร์เน็ตของหน่วยบริการ

ทรงพล เพียเพ็งต้น

No document selected