บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
2เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
3เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
4เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
5เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
6เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
7เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
8เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
9เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
10เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
11เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
12เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
13เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
14สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
15วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
16พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
17พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
18ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
19นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
20นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
21นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
22นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
23นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
24นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
25นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
26นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
27นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
28นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
29นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
30นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
31นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
32นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
33นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
34นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
35นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
36นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
37นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
38นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
39นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
40นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
41นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
43ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31

Filter Users