บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
2นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
3เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
4นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
5เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
6เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
7ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
8เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
9นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
10เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
11นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
12นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
13นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
14พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
15นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
16เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
17เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
18ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
19นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
20นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
21โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
22นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
23นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
24เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
25นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
26สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
27เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
28วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
29เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
30นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
31นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
32เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
33นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
34นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
35นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
36เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
37นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
38นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
39นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
40นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
41นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
43นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filter Users