บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
2พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
3เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
4นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
5ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
6เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
7เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
8เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
9เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
10นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
11นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
12ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
13นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
14สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
15เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
16เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
17พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
18วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
19นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
20นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
21นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
22เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
23เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
24นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
25นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
26เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
27นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
28นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
29เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
30นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
31โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
32นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
33นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
34นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
35เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
36นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
37นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
38นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
39นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
40นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
41นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
43นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filter Users