บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
2นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
3เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
4เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
5นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
6เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
7นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
8ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
9เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
10เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
11นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
12ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
13นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
14นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
15พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
16นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
17เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
18เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
19นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
20นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
21นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
22เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
23โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
24นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
25เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
26เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
27นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
28นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
29นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
30สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
31วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
32นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
33นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
34เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
35นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
36นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
37นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
38เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
39นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
40นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
41นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
43นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filter Users